Instytucja państwowa, w której zatrudniona jest, czytelniczka, sporządziła listę osób zajmujących kierownicze stanowiska, które zasługują na nagrodę roczną.

– Czy wypłata nagrody rocznej dla kierownika jednostki podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody ze stosunku pracy, czy w sposób odrębny – pyta pani Agnieszka z Warszawy.

Wypłacona uprawnionemu pracownikowi roczna nagroda stanowi dla tej osoby przychód ze stosunku pracy. Oznacza to, że od takiego wynagrodzenia pracodawca powinien naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy, a kwotę wynagrodzenia wliczyć do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Oznacza to, że nagroda roczna mieści się w katalogu przychodów ze stosunku pracy. A jeśli tak, to pracodawca, jako pełniący funkcje płatnika, powinien rozliczyć nagrodę roczną jak normalne wynagrodzenie. Kwotę tej nagrody zakład pracy powinien doliczyć do zasadniczego wynagrodzenia i od tej sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika według skali podatkowej (18 proc. albo 32 proc.), a następnie odprowadzić ją do urzędu skarbowego. Oprócz tego zakład pracy kwotę przyznanej pracownikowi nagrody wykazuje w rocznej informacji PIT-11, którą przesyła pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Ważne!

W przypadku nagród rocznych wypłacanych dla osób zatrudnionych w państwowych instytucjach kultury zwrócić należy uwagę na najnowsze przepisy wykonawcze ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które obowiązują od 15 czerwca

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1, art. 31 – 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Par. 1 – 10 rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. nr 110, poz.644).