W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Świadczenie to zostało wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wśród przychodów ze stosunku pracy.

– Ekwiwalent za niewykorzystany urlop stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu – podkreśla Agnieszka Sakowska, ekspert w ECDDP.

Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że klasyfikacji wypłaconego ekwiwalentu do świadczeń ze stosunku pracy nie zmienia okoliczność, że wypłata tego świadczenia nastąpiła po ustaniu stosunku pracy.

– Podstawą nabycia praw do wypłaty ekwiwalentu pozostaje uprzednio istniejący stosunek pracy – stwierdza Agnieszka Sakowska.

Świadczenie to nie zostało ujęte w obszernym katalogu zwolnień z opodatkowania zawartym w art. 21 ustawy o PIT.

– Wartość ekwiwalentu powiększa zatem przychód pracownika za miesiąc, w którym następuje jego wypłata – tłumaczy ekspert ECDDP.

Tak ustalony przychód, pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, stanowi podstawę do pobrania przez pracodawcę zaliczki na PIT.