Obowiązujące od początku roku znowelizowane przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nakładają na spółki kapitałowe, które wypłacają zagranicznym podmiotom należności, więcej obowiązków weryfikacyjnych. Polskie podmioty muszą ustalić status kontrahentów, m.in. w zakresie zwolnienia z podatku. Chodzi o należności określone w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, czyli m.in. z takich tytułów, jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne, w stosunku do których polskie spółki pełnią funkcję płatnika na rzecz zagranicznego kontrahenta.

W przypadku gdy dla dokonywanych wypłat płatnik chciałby zastosować obniżoną stawkę lub zwolnienie wynikające z ustawy o CIT, powinien posiadać certyfikat rezydencji kontrahenta. Natomiast w przypadku płatności na rzecz zakładu powinien posiadać także zaświadczenie wydane przez zagraniczne władze podatkowe potwierdzające istnienie zakładu.

Jak mówi Magdalena Taborska, doradca podatkowy, starszy konsultant w PwC, dodatkowym warunkiem dla zastosowania zwolnienia jest uzyskanie od kontrahenta zaświadczenia potwierdzającego spełnienie kilku warunków. Dotyczy to potwierdzenia przez odbiorcę płatności z tytułu odsetek oraz należności licencyjnych oraz dywidend, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania całości dochodów w państwie swojej rezydencji oraz potwierdzenia zależności kapitałowych w przypadku tzw. spółek sióstr.

W ocenie Tomasza Jankowskiego, menedżera w kancelarii Paczuski & Taudul, wprowadzenie wymogów w zakresie weryfikacji podatkowego statusu kontrahenta powiązanego wydaje się być słuszne, gdyż prowadzi do ograniczenia liczby przypadków, w których dochody (przychody) w postaci m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych pochodzące z Polski nie podlegają opodatkowaniu w żadnej z jurysdykcji. Jednak przesunięcie ciężaru dowodu na płatnika może w niektórych przypadkach oznaczać konieczność poniesienia przez ten podmiot dodatkowych kosztów fiskalnych.

Wprowadzone regulacje mogą jednak stwarzać kolejny obszar potencjalnych sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Brak jest jasności co do kwestii częstotliwości aktualizacji takich oświadczeń, a także formy, w jakiej powinny one być składane.

– Podobnie jak certyfikaty rezydencji, wymagane oświadczenia będą także standardowo podlegały weryfikacji przez organy podatkowe w trakcie kontroli – przestrzega Tomasz Jankowski.

Doprecyzowanie przepisów ustawy o CIT wprowadzone zostało ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw (Dz.U. nr 102, poz. 585), która weszła w życie 2 czerwca. Jednak nie wyjaśniła ona wątpliwości, które związane są ze stosowaniem znowelizowanych od 2011 roku przepisów.

Ważne!

CIT z tytułu uzyskanych w Polsce przez podatników zagranicznych odsetek ustala się w wysokości 10 proc. tych przychodów