Firma nałożyła na pracownika karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów bhp.

– Jak to ująć w księgach rachunkowych – pyta pani Michalina z Torunia.

Możliwość nałożenia kary pieniężnej w tym przypadku przez pracownika wynika z art. 108 kodeksu pracy. Dotyczy to sytuacji gdy pracownik nie przestrzega przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych lub opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia, stawia się w stanie nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie pracy.

Pracodawca musi przeznaczyć karę pieniężną na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W księgach rachunkowych nałożoną karę należy ująć jako pozostałe przychody operacyjne. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Andrzej Dygut, menedżer w dziale usług księgowych Mazars, wyjaśnia, że zgodnie z tym przepisem pozostałe przychody operacyjne to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, m.in. z otrzymanymi odszkodowaniami, karami i grzywnami. W związku z tym obciążenie pracownika karą ujmuje się zapisem: strona Wn konta 234 – Inne rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne.

Z kolei spłatę przez pracownika zobowiązania z tytułu kary można zaksięgować:

● wpłata do kasy: strona Wn konta 100 – Kasa, strona Ma konta 234 – Inne rozrachunki z pracownikami,

● potrącenie z wynagrodzenia: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, strona Ma konta 234 – Inne rozrachunki z pracownikami.

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 ust. 31 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).