Oleje przepracowane to odpady, które podlegają utylizacji. Zgodnie z ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r nr. 185, poz. 1243) olejami odpadowymi są wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. Z problemem utylizacji muszą się więc zmierzyć m.in. posiadacze zużytych olejów z silników spalinowych, olejów przekładniowych, hydraulicznych.

Jeżeli właściciel przepracowanego oleju nie może go we własnym zakresie regenerować i unieszkodliwić, powstaje konieczność przekazania tej substancji innemu przedsiębiorcy gwarantującemu jego zgodne z prawem zagospodarowanie. Z reguły takie przekazanie skutkuje powstaniem przychodu po stronie posiadacza (sprzedawcy oleju odpadowego). W związku ze sprzedażą oleju powstaje obowiązek naliczenia VAT. Sprzedawca skorzysta jednak ze zwolnienia akcyzowego.

– Zwolnienie z podatku akcyzowego obejmuje oleje odpadowe przepracowane i klasyfikowane do grupowania PKWiU 23.20.18-09.1 – mówi Dorota Stangreciak-Karpierz, ekspert w Auxilium.

Odrębnym problemem jest właściwe ujęcie w księgach rachunkowych odpłatnego przekazania. Z księgowego punktu widzenia przepracowany olej jest dla takiej jednostki odpadem, który nie nadaje się do prowadzenia działalności. Zostanie on wykorzystany w innym celu niż jego pierwotne przeznaczenie (np. eksploatacja w silniku samochodowym). Zdaniem naszej rozmówczyni sprzedaż stanowić będzie pozostały przychód operacyjny zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Za pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, np. przekazanie lub otrzymanie nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży na kontach może przebiegać następująco: strona Wn konta – „Inne rozrachunki”, strona Ma konta – „Pozostałe przychody operacyjne”. Jednostka nie rozpozna kosztu sprzedanego odpadu. Wydatek na przepracowany olej został już bowiem wcześniej ujęty w momencie poniesienia wydatku na zakup składnika majątku, z którego w efekcie powstał olej odpadowy (tj. zakupem oleju i wydaniem na potrzeby działalności).