Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poniosła cztery lata temu stratę.

– Czy będzie mogła skorzystać z odliczenia tej straty w rozliczeniu za 2010 rok – pyta pani Jadwiga z Białegostoku.

Strata powstaje, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów. Spółki, które są podatnikami CIT i w poprzednich latach podatkowych poniosły straty, mają możliwość ich odliczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) o wysokość poniesionej w roku podatkowym straty można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Filip Siwek, szef departamentu podatkowego w Kancelarii Skoczyński, Wachowiak, Strykowski wyjaśnia, że odliczenie straty może zostać zastosowane dopiero po dokonaniu obliczenia wielkości dochodu.

Spółka może więc rozliczać tę stratę (poniesioną np. w 2007 roku i wykazaną w CIT-8 za ten rok) w okresie do końca 2012 roku. Stratę z danego roku podatkowego należy rozliczyć najpóźniej do końca piątego roku następującego po roku, w którym strata wystąpiła. Jeśli w tym okresie podatnik nie rozliczy straty, to utraci prawo do jej rozliczenia. Straty poniesione w kilku latach podatkowych można łączyć z uwzględnieniem powyższego limitu.

Kwotę straty, którą spółka zamierza odliczyć, wykazuje się w załączniku CIT-8/O (poz. 41). Strata ta jest łączona z innymi możliwymi odliczeniami, które są uwzględnianie w tym załączniku (poz. 49). Skumulowaną kwotę odliczeń należy przenieść do poz. 41 zeznania rocznego CIT-8. Podkreślić trzeba, że odliczenie jest możliwe jedynie wtedy, gdy straty z lat ubiegłych podlegające odliczeniu (z poz. 41 CIT-8/O) nie przekraczają kwoty z poz. 38 CIT-8 (dochodu) pomniejszonej o tzw. kwoty dochodów wolnych od podatku.