Możliwość rozliczenia straty podatkowej poniesionej w latach wcześniejszych została określona w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Przepisy te stanowią, że dochód można obniżyć o wysokość poniesionej w roku podatkowym straty w najbliższych, kolejno po sobie następujących, pięciu latach podatkowych. Jednak wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.

Jak mówi Bogna Olejnik, konsultant podatkowy w MDDP, w przypadku zgłoszenia w trakcie postępowania woli skorzystania z odliczenia straty organy podatkowe nie mogą odmówić prośbie podatnika.

Warto zwrócić uwagę na wnioski wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1950/09), w którym stwierdzono, że odliczenie straty jest wprawdzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika, to jednak obowiązkiem organu podatkowego prowadzącego postępowanie podatkowe jest także informowanie i ustalanie z podatnikiem możliwości uwzględnienia w danym roku straty podatkowej z lat ubiegłych, jeśli ta strata nie została przez niego odliczona w deklaracji rocznej.