Podatnik odwołał się od decyzji urzędu skarbowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaległość podatkową w tym podatku oraz odsetki za zwłokę. Odwołanie podatnika do izby skarbowej nie zostało rozpatrzone pozytywnie.

– Czy i w jaki sposób mogę wnioskować o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji podatkowej – pyta pan Rafał z Poznania.

Zasadą jest, że decyzja ostateczna podlega wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej. Jednak organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej ma po spełnieniu określonych przesłanek obowiązek wstrzymać wykonalność decyzji ostatecznej.

– Koniecznym warunkiem wstrzymania wykonalności jest wniesienie przez podmiot zobowiązany skargi na decyzję do sądu administracyjnego – mówi Waldemar Olichwer, radca prawny, partner zarządzający w HLB Sarnowski & Wiśniewski.

Ekspert dodaje, że podatnik ma ponadto obowiązek dokonać zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z decyzji w drodze ustanowienia jednego z określonych rodzajów zabezpieczeń. Są to: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie banku, weksel z poręczeniem wekslowym banku, czek potwierdzony przez bank wystawcy, zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego, nieodwołalne upoważnienia organu podatkowego do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

– W przypadku ustanowienia jednego z wymienionych zabezpieczeń i złożenia stosownego wniosku organ wstrzyma wykonanie decyzji w terminie 14 dni od złożenia wniosku – wyjaśnia nasz rozmówca.

Natomiast z urzędu organ podatkowy wstrzyma wykonanie decyzji w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej albo zastawu skarbowego.

– Na podstawie art. 61 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarówno organ wydający decyzję, jak i sąd administracyjny mogą wstrzymać wykonanie decyzji pomimo braku zabezpieczenia jej wykonania – zwraca uwagę Waldemar Olichwer.

Jednak do wstrzymania wykonania decyzji w tym trybie konieczne jest także wniesienie skargi do sądu administracyjnego oraz zaistnienie istotnych okoliczności sprecyzowanych we wskazanym przepisie ustawy.