Opodatkowane VAT będą wszelkie nieodpłatne przekazania towarów przez podatnika bez względu na ich związek z prowadzoną działalnością. Zmiana ta zawarta w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o VAT ma wejść w życie 1 kwietnia 2011 r. Poza zakresem opodatkowania zostaną przypadki, gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania będą prezenty o małej wartości, próbki i drukowane materiały reklamowe i informacyjne.

– Czy przekazanie towarów na rzecz pracowników też będzie opodatkowane VAT – pyta pani Agata z katowickiej firmy.

Zdaniem ekspertów przepisy, które zaczną obowiązywać za niecałe dwa miesiące, mogą wprowadzić sporo zamieszania. Przedsiębiorcy będą mieć kłopoty z określeniem, co VAT podlega, a co nie. Jednak towary przekazywane pracownikom powinny zostać poza VAT.

Obecna sytuacja

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi się do przekazania towarów przez podatnika na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Jak wyjaśnia Ksawera Skrzypek, ekspert w kancelarii Łatała i Wspólnicy, przekazanie towarów przez podatnika na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, oczywiście przy spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z ustawy o VAT, nie powinno być traktowane jako dostawa, a co za tym idzie nie powinno podlegać VAT.

– Stanowisko takie popierają sądy administracyjne, które systematycznie uchylają interpretacje indywidualne reprezentujące przeciwne stanowisko – stwierdza Ksawera Skrzypek.

Nasza rozmówczyni dodaje, że można uznać, że przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszący wydatki z tą działalnością związane, np. na reklamę i reprezentację, przez przekazanie na te cele m.in. wyrobów własnej produkcji, które nie stanowią prezentów o małej wartości, próbek i drukowanych materiałów reklamowych w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, nie powinni traktować przekazania takich wyrobów jako dostawy, z co za tym idzie opodatkowywać jej VAT.

Założenia noweli

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 3738) zakłada, że nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa powinno być traktowane na gruncie VAT jak dostawa. Oznacza to, że przestanie mieć znaczenie, czy towar będzie przekazany na cel związany z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, czy też na cel z tym przedsiębiorstwem niezwiązany. Na mocy nowego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT z zastrzeżeniem ust. 3 każde nieodpłatne przekazanie towaru będzie traktowane jak dostawa podlegająca opodatkowaniu.

Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, zauważa, że w praktyce powszechnie przyjęło się (co potwierdza jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych), że nieodpłatne wydanie towarów związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie podlega VAT. Projekt nowelizacji wskazuje natomiast, że również w takim przypadku nieodpłatne wydanie towarów powinno podlegać opodatkowaniu.

– Nie oznacza to, że każde nieodpłatne wydanie wiąże się z obowiązkiem naliczenia VAT. Nie podlega opodatkowaniu wydanie tzw. prezentów małej wartości oraz próbek – zastrzega Jerzy Martini.