Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16554) wypowiedziało się w sprawie obowiązku stosowania krajowego standardu rachunkowości nr 6 Rezerwy: bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Określa on m.in. szczegółowe zasady tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników, tj. oprawy czy nagrody jubileuszowe, co może powodować występowanie strat bilansowych.

Resort podkreślił, że w obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. znowelizowanej ustawie o rachunkowości uściślono pojęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, zaliczając do nich tworzone w ciężar kosztów działalności operacyjnej rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników i wskazując miejsce ich prezentacji w bilansie. Rezerwy tworzy się wtedy, gdy wypłata takich świadczeń wynika z prawa pracy, układów zbiorowych lub umów o pracę, a kwoty tych świadczeń są istotne.

Jednostka może jednak w ramach przyjętej polityki rachunkowości stosować uproszczenia, m.in. nie tworząc rezerw na odprawy emerytalne, jeżeli odprawy te przyznawane są, zgodnie z kodeksem pracy, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Wynika to z tego, że spowodowane jednorazowymi wypłatami świadczeń zniekształcenie wyniku finansowego i zobowiązań nie jest istotne.