W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż za rok obrotowy w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Odmienne postanowienia zawiera art. 46 ust. 1a ustawy o rachunkowości, który wymaga, aby w przypadku sporządzania bilansu za inny dzień niż dzień bilansowy, wykazania w bilansie stanu aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy.

W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji – odpowiednie przychody i koszty z tym związane, należy wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej.

Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Kolejność i sposób prezentowanych informacji ustala zatem jednostka. Dopuszczalne są ponadto dodatkowe uproszczenia w przypadku mniejszych jednostek.

Skutki różnych działań podejmowanych przez jednostkę, transakcji i zdarzeń różnią się pod względem trwałości, poziomu ryzyka i przewidywalności, zaś ujawnienie poszczególnych elementów wyników działalności pomaga zrozumieć wyniki osiągnięte oraz ocenić wyniki przyszłe. Wiele jednostek gospodarczych dostarcza różnych grup towarów i usług lub działa na obszarach charakteryzujących się odmiennymi stopami zyskowności, szansami rozwoju, przyszłymi perspektywami gospodarczymi oraz ryzykiem. Informacje dotyczące różnych rodzajów towarów i usług oraz działalności jednostki gospodarczej w różnych obszarach geograficznych – nazywane potocznie informacjami o segmentach działalności – są istotne przy ocenie ryzyka i profilu działalności jednostki.

not. em