Zgodnie z ustawą o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W przypadku spółek osobowych kwestia ta jest zastanawiająca w kontekście wyroku Sądu Najwyższego z 3 lipca 2008 r., sygn. akt IV CSK 101/08. Zgodnie z orzeczeniem niedopełnienie przez spółkę jawną administracyjnego obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie uprawnia do uchylenia się od wypłaty zysku należnego wspólnikowi.

Tomasz Darowski, radca prawny, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wyjaśnia, że w ocenie SN w takich spółkach wypłata przypadającej na wspólnika części zysku rocznego powinna nastąpić po sporządzeniu sprawozdania, niezwłocznie po zgłoszeniu przez niego żądania. Uzasadnieniem tego poglądu było założenie, że dla stwierdzenia istnienia zysku wystarcza sporządzenie sprawozdania finansowego, a jego zatwierdzenie jest czynnością formalną. Pogląd ten budzi wątpliwości.

Zgodnie z art. 54 ustawy o rachunkowości, jeżeli po sporządzaniu sprawozdania a przed jego zatwierdzeniem spółka otrzyma informację o zdarzeniach mających istotny wpływ na sprawozdanie, to powinna dokonać zmiany sprawozdania.

Tomasz Darowski dodaje, że sytuacja taka może więc doprowadzić do zmiany wysokości zysku wykazanego w sprawozdaniu. Jeżeli jednak spółka otrzyma informacje o istotnych zdarzeniach po zatwierdzeniu sprawozdania, to powinna ich skutki ująć w księgach roku, w którym otrzymała te informacje. Wynika z tego, że niezatwierdzone sprawozdanie nie może być traktowane jako źródło ostatecznie przesądzające o wysokości zysku.