W szczególności nowe przepisy przewidują:

● wprowadzenie obowiązku raportowania w Informacji Podsumowującej świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT poza krajem na rzecz podatników VAT z innych państw członkowskich;

● zmianę w zakresie terminów składania Informacji Podsumowującej;

● nowe informacje, które należy uwzględnić w ewidencji VAT w przypadku świadczenia usług niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce.

Informacja Podsumowująca

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Informacje Podsumowujące dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów składane są za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Od 1 stycznia 2010 r. podatnicy będą również zobowiązani uwzględniać w Informacji Podsumowującej informacje o wykonanych usługach na rzecz podatników z innego państwa członkowskiego, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dla których zobowiązanym do zapłaty VAT jest usługobiorca. Raportowanie nie będzie dotyczyło usług, które co do zasady opodatkowane są 0-proc. stawką VAT lub są zwolnione od VAT.

Kolejną istotną zmianą jest skrócenie terminu składania Informacji Podsumowującej, i to w dwóch wymiarach.

Po pierwsze, co do zasady, Informacje te będą składane za okresy miesięczne, zamiast jak do tej pory za okresy kwartalne.

Po drugie, podatnicy składający Informację Podsumowującą w formie tradycyjnej (tj. papierowej) będą zobowiązani dokonać tego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Oznacza to, że podatnicy składający Informację Podsumowującą w formie tradycyjnej będą mieli jeszcze mniej czasu na jej przygotowanie.

Ewidencja VAT

Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium Polski, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.

W konsekwencji nowe przepisy wprowadzają szczegółowe informacje, jakie należy podać w ewidencji VAT (rejestrze sprzedaży) w przypadku świadczenia usług niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce ze względu na miejsce świadczenia poza krajem.

Dodatkowo uregulowana zostanie kwestia momentu ujęcia transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce w ewidencji VAT, tj. takie transakcje będzie należało ewidencjonować w momencie powstania obowiązku podatkowego, który miałby zastosowanie, gdyby takie usługi były opodatkowane VAT w kraju.