Do końca maja księgowi mają czas na sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Termin ten ma zastosowanie, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Należy pamiętać, że przepisy zmienione w 2008 roku skracają ten termin. Będą miały zastosowanie po raz pierwszy dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w 2009 roku. Zgodnie z nowym art. 63d ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdania trzeba będzie sporządzać nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca tworzy roczne sprawozdanie.

Według Pawła Zaczyńskiego, starszego konsultanta w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, bez względu na termin sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, warto rozważyć, które spółki należy objąć konsolidacją. Trzeba pamiętać, że można nie obejmować takim raportem jednostek, jeżeli ich nieujęcie łącznie nie zniekształci sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy. W przypadku sprawozdań za 2008 rok można też pominąć jednostki, jeżeli pozyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego ujęcia wiąże się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów.

– Konsolidacji nie podlegają jednostki zależne, których udziały zostały nabyte z przeznaczeniem ich do odsprzedaży w terminie jednego roku od dnia ich nabycia – wyjaśnia nasz rozmówca.

Nie podlegają jej także jednostki, dla których występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką.

Kolejnym krokiem sporządzania sprawozdania skonsolidowanego – jak wyjaśnia Paweł Zaczyński – jest zapewnienie jednolitych zasad rachunkowości w całej grupie. Dla wszystkich spółek objętych konsolidacją ma znaczenie zastosowanie właściwej metody konsolidacji. Jednostki zależne konsoliduje się metodą pełną, dane jednostek współzależnych metodą proporcjonalną, natomiast udziały w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności.