Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane za 2009 rok będą musiały być sporządzane w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
Ostatni raz skonsolidowane sprawozdania finansowe tworzone za 2008 rok będą mogły być sporządzane w ciągu pięciu miesięcy od dnia bilansowego. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z marca 2008 roku skraca ten termin. Zgodnie z nowym art. 63d ustawy o rachunkowości takie sprawozdania trzeba będzie sporządzać nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca tworzy roczne sprawozdanie. Przepis ten będzie miał zastosowanie po raz pierwszy dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w 2009 roku.
Według Roberta Wolszona, menedżera w dziale audytu Deloitte, korzyści z tej zmiany niewątpliwie odniosą wszyscy użytkownicy informacji finansowych. W związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi inwestorzy oczekują szybkiej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej grup kapitałowych. Pozwala ona na ocenę stopnia ryzyka związanego z zainwestowanym kapitałem oraz stopą zwrotu. Uzyskaniem takiej informacji będą również zainteresowani potencjalni inwestorzy.
- Kolejną grupą odbiorców są instytucje finansowe, banki i inni pożyczkodawcy - twierdzi nasz rozmówca.
Dodaje, że w dobie kryzysu gospodarczego banki są szczególnie zainteresowane uzyskaniem jak najszybszej informacji o kondycji grup kapitałowych, którym udzieliły kredytów na bieżącą działalność, czy też kredytów inwestycyjnych. Szybsze uzyskanie informacji finansowych na temat działalności całej grupy jest istotne również dla kierownictwa jednostki dominującej. Umożliwia wcześniejsze dokonanie oceny osiągniętych wyników. W przypadku odnotowania tendencji negatywnych, niepożądanych w rozwoju grupy, pozwala na sprawne podjęcie decyzji w zakresie działań korygujących dotychczasową działalność.
Robert Wolszon podkreśla również, że proces konsolidacji sprawozdań finansowych może być procesem dość złożonym. Dlatego też należy pamiętać o skróconym terminie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania i precyzyjnie zaplanować prace przy jego tworzeniu szczególnie za 2009 rok.