Umorzenie kredytu przez bank oznacza powstanie korzyści majątkowej dla kredytobiorcy. O ile kwalifikacja podatkowa wartości umorzonego zobowiązania głównego na gruncie przepisów podatkowych nie budzi wątpliwości i stanowi przychód do opodatkowania dla kredytobiorcy, o tyle kwalifikacja podatkowa umorzonych odsetek od kredytu nie jest jednoznacznie uregulowana.

Jak tłumaczy Iwona Węgrzyn, doradca podatkowy w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Węgrzyn, Ferensztajn, Jarosz, Kędzior, Płaneta, odsetki, które należy traktować jako zapłatę za możliwość korzystania ze środków finansowych banku, stają się przychodem podatkowym dla udzielającego kredytu, jeżeli zostały opłacone.

– Ustawodawca wyłączył bowiem z opodatkowania kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów) – wyjaśnia doradca podatkowy.

Nie ma korzyści

Iwona Węgrzyn na potwierdzenie tezy, że umorzone odsetki nie powinny stanowić przychodu do opodatkowania, przypomina o wyroku NSA w Gdańsku z 14 listopada 2002 r. (sygn. akt I SA/Gd 14/2000), w uzasadnieniu którego stwierdzono, że skoro nie jest możliwe uwzględnienie w kosztach zarachowanych (należnych) odsetek, to brak również zarówno prawnego, jak i logicznego uzasadnienia dla uznania za przychód umorzonych odsetek od zobowiązań. Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Analogiczne stanowisko, ale w odniesieniu do kredytu zaciągniętego na cele prywat-ne wyraziła Izba Skarbowa w Gdańsku w decyzji z 6 marca 2006 r. (nr BI/4117-0003/06). W decyzji określono, że umorzone odsetki nie stanowią jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego dla kredytobiorcy, ale jedynie zmniejszają lub likwidują zobowiązanie pieniężne wobec kredytodawcy.

Powstaje przychód

Pojawiają się również zupełnie przeciwne stanowiska. Na przykład Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 21 listopada 2008 r. (nr IPPB2/415-1315/08-2/AS) uznała, że umorzenie kwot niezapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, których termin płatności upłynął, jest przysporzeniem skutkującym powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu.

– W obliczu tak różnego traktowania przychodu podatkowego w przypadku umarzania odsetek od kredytu najlepszym rozwiązaniem dla podatnika jest zwrócenie się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – podsumowuje Iwona Węgrzyn.