Wartość umorzonego kredytu stanowi dla osoby prywatnej przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym.
Całkowite lub częściowe umorzenie przez bank kredytu udzielonego osobie fizycznej, niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą powoduje powstanie u niej przychodu.
– Podobnie jest w przypadku umorzenia odsetek wymagalnych, a więc tych, których termin płatności już upłynął – tłumaczy Tomasz Waligórski, ekspert podatkowy z CMS Cameron McKenna.
Dyskusyjne jest traktowanie umorzonych odsetek naliczonych, ale jeszcze niewymagalnych. Chodzi o odsetki, których termin spłaty w momencie zawarcia aneksu do umowy przez bank i niesolidnego kredytobiorcę jeszcze nie minął.
– Z ekonomicznego punktu widzenia i one powinny stanowić przychód po stronie kredytobiorcy. Istnieją jednak interpretacje urzędów uznające je za podatkowo obojętne – stwierdza Tomasz Waligórski.
W przypadku opodatkowania odsetek karnych naliczanych przez bank za nieterminową spłatę istotne jest to, czy zasady ich naliczania zostały precyzyjnie określone w umowie kredytowej, czy też zawarto w niej jedynie swobodne uprawnienie dla samego banku do ich naliczania bądź nie.
– W pierwszym przypadku odsetki karne mogą być w razie umorzenia uznane za przychód, w drugim nie – wyjaśnia Tomasz Waligórski.
Ważne
Przy umorzeniu kredytu osobie prywatnej bank zobowiązany jest do wystawienia informacji PIT-8C dotyczącej przychodów z innych źródeł