Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Jednym z celów tej nowelizacji jest zapewnienie skuteczniejszego nadzoru nad rynkiem gier i zakładów wzajemnych, w tym poprzez zmiany strukturalne. Zmiana organizacji nadzoru i kontroli rynku gier i zakładów wzajemnych oraz kontroli, wymiaru i poboru podatku od gier przez ministra finansów i podległe administracje (skarbową i celną) wynikająca z projektu polega na nowym podziale zadań administracji w celu usprawnienia jej funkcjonowania i dostosowania do nowych uwarunkowań gospodarczych.

Obecnie w obszarze gier i zakładów wzajemnych zadania realizowane są przez organy administracji celnej i skarbowej – ministra finansów, dyrektorów izb celnych i skarbowych, naczelników urzędów celnych i skarbowych.

Istotą projektu ustawy w zakresie licencjonowania i kontroli gier jest przyporządkowanie poszczególnych zadań kontrolnych organom jednej administracji – celnej, z jednoczesną częściową decentralizacją zadań w tym zakresie.

Większość przepisów nowej ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.