Za wykonywanie czynności w zakresie podatku od gier będzie odpowiedzialnych 16 dyrektorów izb celnych i 45 naczelników urzędów celnych.
Minister finansów określił w drodze rozporządzenia (Dz.U. nr 115, poz. 771) wykaz urzędów i izb celnych, których naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz ich właściwość miejscową. Rozporządzenie reguluje m.in. terytorialny zasięg działania dyrektorów izb celnych oraz naczelni- ków urzędów celnych, na podstawie liczby podatników prowadzących działalność hazardową na danym obszarze. Organy te odpowiedzialne są za realizację czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania w zakresie podatku od gier hazardowych.
Wykaz obejmuje urzędy i izby celne z całej Polski z podziałem na województwa, powiaty oraz gminy, w których działalność hazardowa jest prowadzona. Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2010 r.