JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Agencja przygotowuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową (działkę gruntów ornych klasy RIVa, RIVb, RV) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie:

● w części – w obszarze występowania surowców mineralnych – oznaczone na załączniku mapowym symbolem 25PE;

● w części – w obszarze górniczym udokumentowanego złoża surowców mineralnych;

● w pozostałej części – obszary gruntów rolnych oznaczone symbolem RP.

Złoże iłów i mułów trzeciorzędowych zalega na około 2/3 powierzchni działki, może być przydatne do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej po przeprowadzeniu dodatkowych badań surowca. Nie wydano dla tej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla nieruchomości gruntowej sporządzona została przez rzeczoznawcę majątkowego wycena na potrzeby określenia wartości rynkowej tej nieruchomości, w celu ustalenia ceny sprzedaży w ramach przetargu.

Przygotowywana przez agencję na podstawie tej wyceny, cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zawiera wartość surowców, tj. złoża iłów i mułów trzeciorzędowych, stanowiących część składową nieruchomości gruntowej. Czy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej zasobu WRSP korzysta ze zwolnienia od VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy czym przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 41 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22 proc., z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT. Jednak zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Przepis ten oznacza, że dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu VAT. Jednak nie w każdym przypadku pojawi się obciążenie podatkiem od towarów i usług. Aby odpłatna dostawa gruntów podlegała opodatkowaniu VAT, musi być realizowana przez podatnika podatku od towarów i usług, a jej przedmiotem musi być nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę.

W omawianym przypadku podatnik zamierza dokonać dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, która zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowi terenów budowlanych i przeznaczonych pod zabudowę. Dla tej nieruchomości nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z uwagi, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa terenów budowlanych i przeznaczonych pod zabudowę, należy uznać, że dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2009 r. (nr IPPP1/443-142/09-2/AW)