Jeśli nieruchomość nie jest przeznaczona pod zabudowę, a z ewidencji wynika, że stanowi grunty orne, to jej sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Tak stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że zastosowanie może mieć art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Interpretacja została wydana dla jednostki samorządu terytorialnego będącej czynnym podatnikiem VAT. Starosta powiatu spytał, czy od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej użytki rolne, trzeba będzie naliczyć 23-proc. VAT. Według starosty tak, ponieważ jest to dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o czym mówi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Izba skarbowa wyjaśniła, że generalnie sprzedaż nieruchomości stanowi dostawę towarów opodatkowaną podstawową stawką. Jednak, jak wyjaśniła, przepisy przewidują opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub też zwolnienie z podatku. Zakres i zasady zwolnienia dostawy towarów lub świadczenia usług z podatku od towarów i usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Z tego przepisu wynika, że zwolniona z podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
Organ podkreślił, że o przeznaczeniu danej nieruchomości decydują akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego. Dopiero w przypadku, gdy dla danego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania ani decyzja o warunkach zabudowy, należy posłużyć się inną istniejącą na dzień zawarcia transakcji dokumentacją. Może to być więc wypis z ewidencji gruntów i budynków. Dlatego w tej sprawie, jeśli w ewidencji dana nieruchomości jest opisana jako grunty orne, od jej sprzedaży nie trzeba płacić VAT.
Zwolniona z podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-910/12-4/KW).