Podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Dotyczy to podatników prowadzących działalność zgodnie z warunkami określonymi w części V tabeli miesięcznych stawek karty podatkowej (załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z tą tabelą opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą wybrać m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług taksówkowych w zakresie przewozu osób oraz ładunków.

W przepisach podatkowych nie została sformułowana jednak definicja taksówki ani usług taksówkowych. Jednak w świetle obszernego orzecznictwa sądów administracyjnych przez usługi taksówkowe należy rozumieć usługi wykonywane za pomocą pojazdu odpowiednio oznakowanego i za opłatą według określonej taryfy (m.in. wyroki o sygn.: I SA/Po 480/06, I SA/Łd 1361-1365/03, SA/Bd 51-52/03, I SA/Lu 113/02, czy SA/Bd 1566/03).

Organy podatkowe i sądy administracyjne wielokrotnie kwestionowały możliwość stosowania karty podatkowej przez podatników, którzy w prowadzącej działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych wykorzystywali samochód nieposiadający żadnych oznaczeń zewnętrznych, charakteryzujących go jako taksówkę, jak i zainstalowanego taksometru.

Warto wiedzieć, że w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem stawki karty podatkowej określone dla usług taksówkowych mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 proc. Za zmiennika uważa się m.in. pełnoletniego członka rodziny albo małżonka. Jest to odstępstwo od ogólnej zasady stanowiącej, że opodatkowanie kartą jest możliwe, jeżeli małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. W przypadku usług taksówkowych wyjątkowo możliwe jest ich prowadzenie wspólnie z małżonkiem i zachowanie przez oboje małżonków prawa do opodatkowania kartą podatkową.