Opodatkowani kartą podatkową nie składają zeznania rocznego, ale informację PIT-16A o zapłaconych w ciągu roku składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie kartą podatkową, nie muszą prowadzić skomplikowanych ewidencji, a wysokość podatku jest określana miesięcznie w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca, który wybrał opłacanie podatku w ten sposób, nie ma żadnych obowiązków względem fiskusa. Trzeba pamiętać, że tak jak inni podatnicy, również kartowicze mogą odliczać od płaconego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Są to uprawnienia, które przysługują podatnikowi w ciągu roku. Natomiast po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, podatnik jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.
Z uwagi, że w tym roku 31 stycznia przypada w niedzielę, termin złożenia deklaracji przesuwa się o jeden dzień. Oznacza to, że ostatnim dniem na wypełnienie tego obowiązku będzie poniedziałek 1 lutego. Deklaracje należy złożyć do urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego przez podatnika w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.
Ważne
Podatnicy mogą być opodatkowani kartą podatkową również wtedy, gdy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza progów określonych w ustawie