Komitet Standardów Rachunkowości zadecydował o aktualizacji standardu rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. Jak poinformował GP resort finansów, zostaną też opracowane przykłady uwzględniające zmiany przepisów ustawy o CIT.

Na zmiany w przepisach, które wpływają na ujmowanie podatku odroczonego, zwraca uwagę Magdalena Michniewicz, menedżer w MDDP Finance & Accounting Solutions. Obecnie pracodawcy stosują w zakresie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń i składek metodę kasową, więc koszty z tych tytułów w części odprowadzanej przez pracodawcę stają się kosztem w miesiącu zapłaty.

- W księgach rachunkowych, w rezultacie stosowania zasady memoriału, koszty wynagrodzeń stają się kosztem w rachunku wyników, gdy są należne pracownikom - twierdzi ekspert.

Do tej pory powodowało to powstanie dodatniej różnicy przejściowej między wartością bilansową i podatkową zobowiązań. Skutkowało to rozpoznaniem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jeśli kwota zobowiązań z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń wynosiła 100 tys. zł na koniec miesiąca, oznaczało to konieczność zawiązania rezerwy na podatek odroczony w kwocie 19 tys. zł. Od 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wypłacane przez pracodawcę należne za dany miesiąc są kosztem uzyskania przychodu, pod warunkiem że zostały zapłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z prawa pracy lub umowy. Koszty składek emerytalno-rentowych (w części finansowanej przez płatnika) będą stanowiły koszty podatkowy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminach określonych w ustawie.

Według Magdaleny Michniewicz w rezultacie zmiany różnica między wartością bilansową a podatkową nie powstanie i nie będzie obowiązku tworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec danego okresu.