Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) było 230 posłów, przeciw 192, 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek o odrzucenie projektu złożył klub PO w debacie na poprzednim posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakładał likwidację obowiązku rozdzielania dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi od dochodów osiąganych z innych źródeł.

Obowiązek ten jest związany z wyliczaniem wysokości ulgi z CIT, z której mogą korzystać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej. Z podatku są zwolnione dochody osiągane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, np. fundusz remontowy.

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, do gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie wliczają się dochody uzyskiwane np. z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów czy reklam na budynkach. Oznacza to, że dochody takie, nawet jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymanie budynków, nie mogą zostać objęte ulgą.

Według PO, propozycje Lewicy są niekorzystne dla wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych

Zdaniem Lewicy, stanowisko resortu finansów powoduje, iż ulga ta jest "iluzoryczna", a konieczność rozdzielania dochodów jest dodatkowym obciążeniem administracyjnym.

Według PO, propozycje Lewicy są niekorzystne dla wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. PO jest zdania, że ulga jest faktyczna, a nie iluzoryczna. Usunięcie zapisów o uldze pozbawiłoby wspólnoty mieszkaniowe możliwości zwolnienia z podatku dochodowego funduszu remontowego.

Także, zdaniem resortu finansów, opodatkowanie funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych byłoby posunięciem "wysoce niewłaściwym." To samo dotyczyłoby TBS-ów czy samorządowych jednostek prowadzących gospodarkę mieszkaniową. Według MF, połączenie dochodów z obu rodzajów działalności mogłoby być jednak korzystne dla niektórych spółdzielni mieszkaniowych.