Wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek rozliczać się z uzyskanych w ciągu roku podatkowego przychodów – w tym celu składają urzędom skarbowym zeznanie roczne na druku CIT-8. Przepisy podatkowe przyznają zwolnienie z CIT z tytułu dochodów wspólnot mieszkaniowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ustanawia dwa warunki, których łączne spełnienie powoduje objęcie przychodu wspólnoty mieszkaniowej zwolnieniem z opodatkowania.

Czy wpłacane na konto wspólnoty odsetki razem z zaległymi płatnościami czynszowymi można uznać za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Adrian Artowicz, dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich ECDDP, tłumaczy, że odsetki od nieterminowych płatności czynszowych od lokatorów mogą być uznane za przychody z gospodarki mieszkaniowej.

Jego zdaniem wspólnota nie świadczy w tym przypadku jakiejkolwiek dodatkowej usługi na rzecz lokatora pozostającego w zwłoce, a jedynie pobiera odsetki należne jej z tytułu nieterminowej płatności kwot czynszu – dodaje.

Jeśli zatem przychód ten zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, to będzie objęty zwolnieniem z opodatkowania. Zwolnienie to nie obejmie natomiast odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wspólnoty (i to bez względu na ich przeznaczenie). Przychód ten nie może zostać uznany za przychód z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Ważne

Do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów)