Od 1 lipca obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas fiskalnych. Przewiduje ono rozszerzenie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, i to bez względu na jego wysokość, o sprzedaż wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., bez względu na symbol PKWiU. Konsekwencją tego przepisu będzie więc obowiązek posiadania kas fiskalnych przez sprzedawców wymienionych towarów, ale dopiero od 1 listopada bieżącego roku.

Ponadto utrzymano zakres przedmiotowych zwolnień od ewidencjonowania, których listę określa załącznik do rozporządzenia. W odniesieniu tylko do niektórych pozycji ujętych w tym załączniku (poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 - ich nazwy zamieszczamy w ramce obok) ograniczono możliwości korzystania ze zwolnień po 31 października 2008 r. do przypadków, kiedy podatnik w całym zakresie świadczenia usług objętych tą pozycją przyjmuje zasadę jej dokumentowania za pomocą imiennej faktury. Oznacza to, że jeśli podatnik nie przyjął zasady dokumentowania każdego przypadku świadczenia usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą imiennej faktury, będzie musiał prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oczywiście obowiązek ten będzie na nim ciążył, jeśli przekroczy dopuszczalny roczny limit obrotów.

Rozporządzenie nie zmienia dotychczasowego kryterium związanego z wielkością obrotu wyznaczającego zakres zwolnień podmiotowych. Ze zwolnień, co do zasady, nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkość obrotów z tytułu świadczenia usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych, przekroczyła w okresie rocznym 40 tys. zł. Utrzymuje się zwolnienie podmiotowe dla podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, objętych omawianym zwolnieniem, w ogólnych obrotach podatnika z tytułu omawianej działalności był większy niż 70 proc.

Zachowane zostaje też dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Tracą oni prawo do korzystania ze zwolnienia po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł liczonego od 1 stycznia 2008 r.

Nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników kontynuujących po 30 czerwca 2008 r. działalność polegającą na świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą, a także prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

Rozporządzenie utrzymuje dotychczasowe zasady i wielkość kwot odliczeń wydatkowanych z tytułu nabycia kas. Utrzymano również regulację, iż brak zgłoszenia kasy do przeglądu w wymaganym terminie lub zaprzestanie działalności skutkuje koniecznością dokonania zwrotu odliczonych lub wypłaconych kwot części wydatków poniesionych na ich zakup.

OGRANICZONE PRAWO DO ZWOLNIENIA Z POSIADANIA KAS

Od 1 listopada 2008 r. ograniczone prawo do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych dotyczy usług:

• krótkotrwałego zakwaterowania,

• wynajmowania nieruchomości na własny rachunek,

• obsługi nieruchomości na zlecenie (dotyczy to np. zarządców nieruchomości),

• przechowywania i dozoru mienia,

• rzeczoznawstwa w ramach usług architektonicznych i inżynierskich,

• rekrutacji i pozyskiwania personelu,

• detektywistycznych i ochroniarskich,

• komercyjnych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (oprócz targów i wystaw, gdzie kasy fiskalne muszą być stosowane).