Podatniczka chce w 2008 roku skorzystać z rocznego rozliczenia PIT za pośrednictwem swojego pracodawcy.

- Czy w sytuacji gdy płatnik złoży PIT-40, nie będę mogła już złożyć samodzielnie zeznania, jeśli np. okaże się, że mogłam skorzystać z ulgi podatkowej - pyta pani Magdalena z Torunia.

Nie. Złożenie przez płatnika PIT-40 nie pozbawia podatnika możliwości samodzielnego rozliczenia się z urzędem skarbowym, jeśli np. podatnik przypomni sobie o uldze podatkowej.

Co więcej, mimo że rozliczenia rocznego na PIT-40 dokonuje płatnik, podatnika nie zwalnia się tym samym z odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie z fiskusem.

Warto wiedzieć, że aby płatnik rozliczył podatnika, ten ostatni musi złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. Oświadczenie PIT-12 jest traktowane na równi z zeznaniem i poprzez jego złożenie pracownik sam deklaruje, po analizie swojej sytuacji podatkowej, że spełnia warunki do takiej formy rozliczenia podatku.

Jeśli podatnik złoży oświadczenie PIT-12, płatnik przygotowuje dla pracownika zeznanie roczne na druku PIT-40. Zeznanie to musi być przygotowane przez pracodawcę do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie przekazane pracownikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu. Rozliczenie podatku - niedopłata lub nadpłata - jest dokonywane bezpośrednio przez pracodawcę i pracownik nie musi w tym celu udawać się do urzędu skarbowego. Deklaracja PIT-40 powinna zostać złożona do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku gdy podatnik zmienił miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, płatnik jest zobowiązany przesłać deklarację do organu podatkowego, właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).