ANALIZA

Podatnik, który chce dokonać rocznego rozliczenia PIT za 2008 rok, za pośrednictwem płatnika najpóźniej dziś musi złożyć mu oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym - PIT-12. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że oświadczenie to musi być złożone przed 10 stycznia roku następnego po roku, za który ma nastąpić rozliczenie. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia PIT-12 jest więc piątek 9 stycznia.

Jeśli podatnik złoży oświadczenie płatnikowi, ten ma obowiązek wystawienia do końca lutego PIT-40, który jest rocznym obliczeniem podatku uzyskanego przez podatnika. Wypełniony PIT-40 jest następnie przesyłany do podatnika i właściwego dla niego urzędu skarbowego. Nie dla wszystkich jednak rozliczenie za pośrednictwem płatnika będzie opłacalne. Płatnik bowiem w PIT-40 nie uwzględni przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń poza ulgą na dzieci. Jednak ulgę prorodzinną płatnik za podatnika rozliczy po raz ostatni w rozliczeniu za 2008 rok. Już w przyszłym roku (tj. w rozliczeniu 2009 roku) podatnik, który będzie chciał skorzystać z ulgi podatkowej - w tym także z ulgi prorodzinnej - będzie musiał wypełnić PIT samodzielnie.

Ważny do 9 stycznia

Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy, którzy chcą rozliczyć się z fiskusem za pośrednictwem płatnika, są zobowiązani przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć płatnikowi oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (formularz PIT-12), które traktuje się na równi z zeznaniem. Na ten aspekt zwraca uwagę Tomasz Socha, menedżer w Ernst & Young, który wyjaśnia, że przy spełnieniu warunków, o których mowa w oświadczeniu, płatnik jest zobowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

- Należy zwrócić uwagę na fakt, że literalne brzmienie przepisu sugerowałoby konieczność złożenia oświadczenia, o którym mowa, przed 10 stycznia. Zatem data 9 stycznia byłaby ostatnim dniem terminu, w którym złożenie takiego oświadczenia będzie skuteczne. Zatem chcąc mieć pewność, że płatnik dokona w imieniu podatnika rozliczenia rocznego, warto złożyć oświadczenie najpóźniej 9 stycznia - podpowiada Tomasz Socha.

Indywidualny PIT dozwolony

Zdaniem Tomasza Rysiaka, prawnika z Kancelarii Magnusson, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Za prawidłowe wykonanie tych czynności płatnik ponosi odpowiedzialność wobec organów podatkowych.

Korzystając z pośrednictwa płatnika, podatnik jest chroniony przed ryzykiem popełnienia błędów przy samodzielnym sporządzaniu rocznego zeznania.

- Upoważniając pracodawcę do rozliczenia podatku, pracownicy są uwolnieni od konieczności dalszego wypełniania jakichkolwiek formalności, jak również unikają tradycyjnego tłoku w urzędach skarbowych w ostatnich dniach składania zeznań - zaznacza Tomasz Rysiak.

Jednak dokonanie rocznego rozliczenia za pośrednictwem płatnika nie pozbawia podatnika możliwości złożenia zeznania samodzielnie. Jeśli podatnik dojdzie do wniosku, że chce wypełnić PIT indywidualnie, bo np. okazało się, że może skorzystać z jakiejś ulgi podatkowej, ma prawo złożyć samodzielnie zeznanie roczne. Wtedy taki wypełniony formularz zastąpi PIT-40.