Urząd podatkowy Ukrainy na polecenie prezydenta ma zaktywizować pracę nad szybszym zwrotem VAT w trybie automatycznym. Skąd taki pomysł?

Jednym z najczęstszych problemów dotyczących działalności gospodarczej polskich podmiotów na Ukrainie są komplikacje związane z odzyskaniem nadpłaconego VAT. Chociaż w okresie styczeń – sierpień 2011 w trybie automatycznym zwrócono 12,2 mld hrywien z tytułu VAT, ze względu na złożone kryteria – od wypełnienia których uzależniane jest prawo spółek do zwrotu tego podatku – liczba przedsiębiorstw kwalifikujących się do automatycznego zwrotu jest wciąż niewielka. Według Gabinetu Ministrów Ukrainy we wrześniu 2011 r. zwrot VAT otrzymało tylko 168 firm z około 1,5 mln podmiotów zarejestrowanych w Jedynym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy.

Kiedy następuje automatyczny zwrot?

Zgodnie z przepisami nowego kodeksu podatkowego Ukrainy automatyczny zwrot nadpłaconego VAT dokonywany jest po zakończeniu dokumentowej kontroli podatkowej (przeprowadzonej w ciągu 20 dni od granicznego terminu złożenia deklaracji podatkowej).

Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy?

Zwrot dokonywany jest na rzecz podmiotów, które spełnią łącznie następujące kryteria:

nie znajdują się w trakcie sądowych procedur upadłościowych;

● są włączone do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców, a w rejestrze tym nie dokonywano zapisów dotyczących określonych czynności prawnych, np. zapisów o likwidacji działalności gospodarczej;

● realizują operacje, w odniesieniu do których ma zastosowanie zerowa stawka VAT i których udział w ostatnich 20 kolejno po sobie następujących sprawozdawczych okresach podatkowych stanowił razem nie mniej niż 40 proc. łącznej wielkości dostaw;

● łączna kwota rozbieżności pomiędzy podatkiem naliczonym, zadeklarowanym z tytułu zakupionych towarów (usług), a zobowiązaniami podatkowymi kontrahentów dotyczącymi dostaw takich towarów (usług), wynikająca z deklaracji podatkowych zarejestrowanych w rejestrze, w ostatnich trzech okresach rozliczeniowych nie przekracza 10 proc. wnioskowanej kwoty zwrotu;

● poziom średniego wynagrodzenia wszystkich zatrudnianych pracowników w każdym z ostatnich czterech sprawozdawczych okresów podatkowych (kwartałów) jest nie niższy niż 2,5-krotność minimalnego poziomu wynagrodzenia przewidzianego przez prawo;

● liczba zatrudnionych na umowę o pracę pracowników przekraczała 20 osób w każdym z ostatnich czterech sprawozdawczych okresów podatkowych (kwartałów).