Wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, dotyczyło osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, płatnikami składek ubezpieczeniowych i czynnymi podatnikami VAT. Czy podatnik, który będzie chciał założyć firmę, może liczyć na jakieś udogodnienia?

Od 1 lipca obowiązują zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, do których dostosowano regulacje podatkowe. Dobrze znany klientom jednego okienka formularz EDG-1 został zastąpiony wnioskiem CEIDG. W zasadzie firmę można założyć, nie wychodząc z domu, za pośrednictwem internetu. Wystarczy wypełnić dostępny online wniosek CEIDG-1. Wniosek jest – jak jego poprzednik – wnioskiem zintegrowanym i obsługuje proces rejestracji przed wszystkimi organami w nim uczestniczącymi. Jeśli wniosek złożymy w formie papierowej, wydłużymy proces rejestracji, bo ktoś w gminie będzie musiał go przetworzyć na formę elektroniczną. NIP, jeśli go przedsiębiorca dotąd nie otrzymał, będzie nadawany od ręki. Nadanie NIP staje się czynnością materialno-techniczną, o której efekcie przedsiębiorca zostanie zawiadomiony bez potrzeby wydawania decyzji i zastosowania dotychczasowych procedur formalnych.

Czy podatnicy rejestrujący działalność będą składać dodatkowe dokumenty do skarbówki w celu wybrania formy opodatkowania?

Nie. W formularzu CEIDG dodano pozycje dotyczące wyboru formy opodatkowania.

A co ze zgłaszaniem nowych informacji?

W przypadku przedsiębiorców posługujących się NIP utrzymano obowiązek aktualizacyjny w terminie 7 dni od zmiany danych. Przedsiębiorcy – osoby fizyczne dokonują tych zgłoszeń każdorazowo na formularzu CEIDG bez względu na organ, który jest zainteresowany uzyskaniem nowych informacji.

Czy można mówić o rewolucji w identyfikacji podatników?

Na pewno w sferze rejestracji przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałe podmioty objęte obowiązkiem identyfikacyjnym nadal rejestrują się według dotychczas przyjętych rozwiązań.

Jeśli jesteśmy np. rolnikiem ryczałtowym, a więc osobą prowadzącą działalność gospodarczą, ale która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie podlegamy wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Tym samym wniosek o NIP musimy złożyć samodzielnie na druku NIP-1 do naczelnika urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy rejestrujący się w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonują zgłoszenia za pośrednictwem KRS. Tutaj krążą wnioski papierowe. Mamy nadzieję, że w przyszłości również proces rejestracji tych podmiotów ulegnie uproszczeniu.

Spółki cywilne i inne podmioty dokonujące zgłoszenia na NIP-2 nadal składają je do naczelnika urzędu skarbowego.

Największe zmiany objęły przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotychczas możliwe do zastosowania rozwiązania formalne i techniczne powodowały, że chcąc realizować zasady funkcjonowania jednego okienka, organ gminy przekazywał także w formie papierowej kopię wniosku EDG-1 do urzędu skarbowego, który odnotowywał nową działalność na karcie podatnika, nadając mu NIP (jeśli podatnik tego numeru nie posiadał). NIP nadawano decyzją, więc o możliwości jego używania decydowało poprawne pod względem formalnym doręczenie tego dokumentu. Cały proces rejestracji trwał stosunkowo długo, ponieważ obróbka papierowych dokumentów i samo ich przekazywanie między urzędami pochłaniało mnóstwo czasu.

Rewolucja polega m.in. na rezygnacji z papierowej formy składania wniosku. Teraz wystarczy zalogować się na stronie internetowej www.firma.gov.pl i wypełnić wniosek. Można jeszcze wypełnić papierową wersję wniosku, ale będzie się od tego rozwiązania powoli odchodzić. Wniosek trafia bezpośrednio do centralnego systemu, który ewidencjonuje działalności gospodarcze z całej Polski (zniesiono właściwość obowiązującą dla składania wniosków dotyczących działalności gospodarczej). Również urząd skarbowy ma natychmiastowy wgląd do wniosku i jest w stanie zarejestrować nowego przedsiębiorcę we własnym rejestrze. Jeśli prawidłowo wypełnimy wniosek, cały proces rejestracji trwa maksymalnie dwa dni robocze, i to łącznie z nadaniem przedsiębiorcy NIP. O wpisaniu do rejestru przedsiębiorców i ewentualnym nadaniu NIP nowy biznesmen również dowiaduje się online, otrzymując komunikat zwrotny. Otrzyma też z urzędu skarbowego papierowe potwierdzenie nadania NIP.