Od 1 lutego 2011 r. dyrektor Izby Celnej w Szczecinie będzie centralnym organem właściwym do obsługi zgłoszeń Intrastat. Jak jest obecnie?

Obecnie system Intrastat obsługiwany jest przez każdą izbę celną na terenie kraju. Natomiast od 1 lutego 2011 r. na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń Intrastat (Dz.U. nr 216, poz. 1422) organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń, w tym w sprawie wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, będzie dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

Centralna komórka Intrastatu mieścić się będzie w budynkach na byłym przejściu granicznym w Lubieszynie (16 km od Szczecina). System obsługiwany będzie przez blisko 90 funkcjonariuszy szczecińskiej izby. Adres tej komórki to: Izba Celna w Szczecinie, Wydział Intrastat, Lubieszyn 11i, 72-002 Dołuje, tel. 91 425 16 22, 91 425 16 33, e-mail:intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet. gov.pl

Czy coś się zmieni w formie składania deklaracji?

Tak. O ile obecnie deklaracje Intrastat składane są w formie pisemnej lub elektronicznej, o tyle od 1 lutego 2011 r. zasadą będzie forma elektroniczna. Forma pisemna będzie dopuszczalna tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora Izby Celnej w Szczecinie.

Przypomnijmy, kto musi składać deklaracje Intrastat.

Obowiązek przekazywania informacji do systemu Intrastat ciąży na przedsiębiorcach, którzy osiągną pewne ustalone i ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości w ramach obrotów – przywóz i wywóz towarów między Polską a innymi krajami UE. Te wartości określane są mianem progów statystycznych i ustalane są odrębnie dla przywozu i wywozu towarów. Wyróżnia się dwa rodzaje progów: próg podstawowy, który wynosi w 2011 roku w przywozie i wywozie 1 mln zł, oraz próg szczegółowy, który w przywozie wynosi w tym roku 33 mln zł, w wywozie natomiast 60 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy przekroczą próg szczegółowy, składają bardziej szczegółowe informacje w zgłoszeniach Intrastat niż ci, których obroty przekroczą tylko próg podstawowy.

Deklaracje muszą być przekazywane co miesiąc. Termin składania comiesięcznych zgłoszeń został ustalony na okres nie dłuższy niż 10 dni, licząc od daty zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą. Termin ten musi być ściśle przestrzegany. Jego naruszenie powoduje sankcje karne skarbowe.