Podatniczka często podróżuje i przywozi do kraju produkty z krajów trzecich.

– Kiedy nie muszę składać pisemnego zgłoszenia celnego – pyta pani Janina z Ełku.

Podróżny może dokonać zgłoszenia celnego w trzech formach: pisemnej, ustnej oraz przez dokonanie innej czynności przewidzianej przepisami prawa celnego, np. może przejść zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia” w urzędzie celnym, w którym istnieje system dwóch pasów.

Ustne zgłoszenie towarów do odprawy celnej może być dokonane wyłącznie w odniesieniu do towarów wymienionych w rozporządzeniu ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902 z późn. zm). Należą do nich m.in. towary pozbawione charakteru handlowego (np. znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych), przesyłki o charakterze handlowym o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 tys. euro czy też towary, które podlegają zwolnieniu z należności celnych przywozowych (np. towary powracające, próbki towarów do celów promocyjnych). Co do zasady, w przypadkach niewymienionych w tym rozporządzeniu importer powinien dokonać zgłoszenia w formie pisemnej z zastosowaniem formularza SAD.

– Organy celne mogą ewentualnie zezwolić na dokonanie ustnego zgłoszenia w przypadkach innych niż wymienione, jeśli uznają, że zgłaszana przesyłka ma niewielkie znaczenie – podkreśla Magdalena Chmielewska, doradca podatkowy w KPMG.

Jednak możliwość ta nie dotyczy towarów, w odniesieniu do których importer wnosi o wypłatę refundacji lub innych opłat albo o zwrot należności. Nie mogą z niej skorzystać również importerzy towarów podlegających środkom zakazów, ograniczeń lub jakimkolwiek innym szczególnym formalnościom.

– Dodatkowo przepisy przewidują dwa przypadki, kiedy organ celny może żądać złożenia zgłoszenia celnego w formie pisemnej – dodaje Tomasz Kierski z Izby Celnej w Krakowie.

Będzie tak, jeżeli organ celny ma wątpliwości, czy zgłoszone dane w zgłoszeniu ustnym są prawidłowe lub kompletne, oraz jeżeli osoba, która dokonuje zgłoszenia do odprawy celnej, działa na rzecz innej osoby w charakterze agenta celnego