Koszty transportu towaru należy dodać do wartości fakturowej wykazywanej w zgłoszeniu Intrastat, jeżeli stanowią podstawę opodatkowania VAT.
Przedsiębiorca, który dokonując wymiany towarowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przekroczy progi obrotów określone przez Główny Urząd Statystyczny, będzie musiał złożyć deklarację Intrastat. Przedsiębiorca odpowiada za jej poprawne wypełnienie, dlatego powinien sprawdzić, czy do ceny fakturowej dodał inne koszty, np. transportu.
Zgłoszenie do systemu Intrastat to nic innego jak raport statystycznych informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obecnie przedsiębiorcy muszą przesyłać zgłoszenia Intrastat w formie elektronicznej.
– Danych źródłowych do sporządzenia deklaracji będą dostarczały najczęściej: faktury handlowe i pro forma, ale również w przypadku ich braku: dokumenty magazynowe typu PZ, WZ, MM, listy przewozowe oraz dokumenty uzupełniające, jak np. faktury za transport i inne – wylicza Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy w Ernst & Young.
Reklama
Okres sprawozdawczy obejmuje miesiąc kalendarzowy, natomiast samą deklarację należy wysłać do 10. dnia następnego miesiąca.
W deklaracji Intrastat należy podać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją, ale bez uwzględnienia VAT i podatku akcyzowego. Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Reklama
– Jeżeli na fakturze, oprócz wartości towaru, wyszczególnione są pozostałe koszty (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie) i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu „wartość fakturowa w PLN” należy podać wartość łączną, tj. wartość towaru łącznie z wartością pozostałych kosztów – tłumaczy Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.
W odniesieniu do towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, należy podać wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.
W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych lub wywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość fakturowa powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i wartość przekazywanej na nośniku informacji.Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż złoty polski, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie.
– Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług, tj. według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, albo zasad określonych dla celów związanych z cłem, tj. według kursu ustalonego raz na miesiąc, ogłoszonego w przedostatnią środę miesiąca – dodaje Magdalena Chmielewska-Cholewa.
Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.
Warto pamiętać, że wartość fakturową oblicza się inaczej, kiedy przedsiębiorca przywozi lub wywozi towary w celu uszlachetniania. W przypadku przywozu lub wywozu towarów, które mają być uszlachetnione, podaje się wartość powierzonego surowca.
Natomiast w przypadku towarów już uszlachetnionych należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.
Ważne!
W roku 2011 obowiązują progi statystyczne dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej w wysokości takiej samej jak w roku 2010, czyli próg podstawowy: 1 mln zł dla przywozu i 1 mln zł dla wywozu, oraz próg szczegółowy: 33 mln zł dla przywozu i 60 mln zł dla wywozu