Minister finansów w drodze zarządzenia z 18 października 2010 r. określił zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych w Służbie Celnej. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 19 811), uregulowanie to zostało wprowadzone bez trybu konsultacji społecznych i nie uwzględnia wielu kryteriów różnicujących funkcjonariuszy pod względem posiadanych kompetencji i wiedzy.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że opis i wartościowanie stanowisk jest procesem, w którym będą dokonywane zmiany. W pierwszym półroczu 2011 r. Zespół Centralny do Spraw Opisu i Wartościowania Stanowisk Służbowych w Służbie Celnej dokona analizy opisów i wartościowania stanowisk pod kątem uwag zgłaszanych przez funkcjonariuszy celnych. Po przedstawieniu przez zespół centralny wyników z analizy szef Służby Celnej podejmie stosowne decyzje w zakresie zmian dotyczących opisu i wartościowania stanowisk służbowych.

Przypomnijmy, że 10 grudnia 2010 r. szef Służby Celnej zatwierdził opisy stanowisk służbowych we wszystkich izbach celnych i departamentach pionu celnego w Ministerstwie Finansów. Następnie kierownicy urzędów (dyrektorzy izb celnych, szef Służby Celnej) do 31 grudnia 2010 r. mieli obowiązek przedstawienia funkcjonariuszom celnym pisemnej propozycji określającej miejsce pełnienia służby, stanowisko i uposażenie.