Rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2011 r. Jednak podatnicy, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas i na mocy nowej regulacji utracili to prawo, co do zasady rozpoczną obowiązkowe korzystanie z kas rejestrujących od 1 maja 2011 r. Czy to prawda?

Tak. Do ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie minister finansów może zwolnić z tego obowiązku, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Aktualny zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych został wyznaczony rozporządzeniem z 23 grudnia 2009 r. Rozporządzenie z 26 lipca 2010 r. stanowi zatem kontynuację przyznawania przez ustawodawcę możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej – pewnym określonym w rozporządzeniu kategoriom podatników.

Przypomnijmy, kto nadal będzie korzystał ze zwolnienia w przyszłym roku?

Niektóre usługi dotyczące rolnictwa; niektóre usługi komunalne i sieciowe (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne); komunikacja miejska oraz przewozy świadczone pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta; usługi pocztowe i kurierskie; usługi finansowe i ubezpieczeniowe; usługi w zakresie edukacji; usługi notariuszy ewidencjonowane w tzw. repertoriach A i P; niektóre inne usługi (np. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami, czy też dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników).

Rozporządzenie zachowuje również dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o małych obrotach (40 tys. zł). Czy jakieś czynności przedsiębiorców nie będą objęte tym limitem?

Tak. W rozporządzeniu przewiduje się analogicznie jak dotychczas, że niektóre czynności będą objęte obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas bez względu na wysokość obrotów. Dotyczy to m.in. świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami czy też sprzedaży wszelkiego rodzaju paliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Generalnie rozporządzenie zakłada utrzymanie zwolnienia z omawianego obowiązku ewidencjonowania również przy dostawie towarów i świadczeniu niektórych usług w formie bezobsługowej przy zastosowaniu automatów przyjmujących należność za ich wykonanie (z wyjątkiem np. sprzedaży paliw płynnych i gazowych), jak również przy sprzedaży towarów i usług rozliczanych w systemie płatności bezgotówkowych (za pośrednictwem poczty lub rachunku bankowego).

Od maja przyszłego roku ok. 150 tys. podatników będzie musiało kupić kasy. Obowiązek ten dotknie też niektórych przedsiębiorców rozliczających się na zasadach karty podatkowej?

To prawda. Zrezygnowano również z całej kategorii zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do grup podatników rozliczających się w ramach tzw. karty podatkowej w podatku dochodowym. Przykładowo dotyczy to takich grup zawodowych, jak: usługi ślusarskie czy też krawieckie.

W przypadku likwidacji tego tytułu zwolnienia od ewidencji podatnicy wykonujący czynności będą mogli nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku nieprzekroczenia obrotu na poziomie 40 tys. zł.