Podatnicy przez pięć miesięcy 2011 roku będą mogli stosować dowolną metodę przyporządkowania nowych stawek VAT oznaczeniom literowym w kasach fiskalnych.
Od 1 stycznia 2011 r. stawki VAT wzrosną o 1 punkt procentowy. Zmiana ta będzie musiała znaleźć odzwierciedlenie w kasach fiskalnych stosowanych przez przedsiębiorców do ewidencji obrotów.
Aby ułatwić podatnikom modyfikacje w kasach związane z wyższymi stawkami VAT, Ministerstwo Finansów postanowiło uelastycznić zapisywanie stawek w tych urządzeniach. W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania zmieniono sztywne przyporządkowanie stawek podatkowych do oznaczeń literowych A-G. Na paragonach i raportach drukowanych przez kasy są nimi oznaczane tzw. grupy podatkowe (na przykład asortyment towarów lub usług objętych stawką 22-proc.).
Utrzymano jedynie przyporządkowanie stawki podstawowej do oznaczenia literowego A. Z kolei literom od B do G będą odpowiadać pozostałe stawki wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.
Dla starszych typów kas, których program działania przewiduje mniejszą niż siedem liczbę grup podatkowych, oraz w okresie pięciu miesięcy po zmianie stawek dla wszystkich typów kas Ministerstwo Finansów dopuściło zastosowanie w zasadzie dowolnej metody przyporządkowania stawek określonym oznaczeniom literowym.
Zmiany wejdą w życie z dniem ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.