Na kim ciąży obowiązek podatkowy?

Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym i powstaje z chwilą dokonania czynności. Podstawą opodatkowania przy sprzedaży rzeczy ruchomych jest ich wartość rynkowa określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem miejsca ich położenia, stopnia i stanu zużycia. To do podatnika należy obowiązek określenia tej wartości. W razie potrzeby może on zostać wezwany przez organ podatkowy do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia.

Ile wynosi podatek?

Stawka podatku wynosi 2 proc., przy czym zwolniona od podatku jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł.

A jak będzie w przypadku sprzedającego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?

Zupełnie inaczej. Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Czy zawarcie umowy sprzedaży w ramach finału WOŚP rodzi obowiązek podatkowy?

Tak.

Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, a zatem kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku sprzedaży w ramach WOŚP zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące VAT. Przy tak ukształtowanej transakcji konieczne będzie zatem odprowadzenie przez sprzedającego VAT od ceny wylicytowanej, a nie od ceny będącej odzwierciedleniem wartości rynkowej zbywanej rzeczy.