RAFAŁ GARBARZ o akcjach charytatywnych - U osób, które sprzedawały na licytacjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedmioty przed upływem pół roku od ich nabycia, powstanie dochód. Trzeba będzie wykazać go w rocznym zeznaniu i zapłacić od niego PIT.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Wczoraj na łamach DGP informowaliśmy, że osoby, które brały udział w licytacjach w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy muszą liczyć się z pewnymi obowiązkami podatkowymi: w podatku od czynności cywilnoprawnych lub VAT. Czy przy takiej transakcji powstanie dochód do opodatkowania?
RAFAŁ GARBARZ
Zgodnie z przepisami podatkowymi, jeżeli osoba fizyczna dokonuje odpłatnego zbycia (np. na aukcji internetowej), dochód z tego tytułu może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, a transakcja jest jedynie incydentalna. Przepisy podatkowe zaliczają do źródeł przychodów również odpłatne zbycie m.in. innych rzeczy (niebędących nieruchomościami i prawami związanymi z nieruchomościami), jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku od nabycia. Okres pół roku liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. W rezultacie, jeżeli transakcja będzie miała miejsce przed upływem sześciu miesięcy od momentu nabycia rzeczy, powstanie z tego tytułu przychód podatkowy.Co będzie podlegało opodatkowaniu?
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, a więc różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z licytacji i kosztami, będącymi z reguły wydatkami na nabycie tej rzeczy.
Jaka obowiązuje stawka podatku?
Generalne dochód z odpłatnego zbycia rzeczy będzie podlegał opodatkowaniu według skali, czyli stawkami progresywnymi 18 i 32 proc. i powinien być rozliczony w zeznaniu rocznym, złożonym do 30 kwietnia następnego roku. Zatem za 2010 rok w PIT składanym do 30 kwietnia 2011 r.
Osoby, które w ramach licytacji WOŚP sprzedały dany przedmiot, uzyskany w ten sposób dochód przekazywały na fundację. Czy taką darowiznę będzie można odliczyć od dochodu w rocznym PIT?
W sytuacji gdy podatnik następnie przekaże (daruje) środki uzyskane ze zbycia rzeczy na cele charytatywne, będzie mógł skorzystać z odliczenia tej darowizny od dochodu. Oczywiście, aby skorzystać z tej ulgi konieczne będzie spełnienie przesłanek wymienionych w przepisach ustawy, np. w przypadku darowizny pieniężnej istnieje konieczność udokumentowana darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Rafał Garbarz menedżer w Ernst & Young