Wszystkie osoby, które 10 stycznia 2010 r. przekazały darowizny na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i mają na to dokumenty będą mogły ją odliczyć od dochodu w PIT za 2010 rok.

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje dotyczące konieczności opodatkowania transakcji zawieranych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Przypomnijmy, że poszczególne sztaby WOŚP nie mogły samodzielnie prowadzić licytacji, a jedynie pomóc skontaktować się osobom zainteresowanym sprzedażą jakiegoś przedmiotu i chcącym następnie dochód z takiej sprzedaży przeznaczyć na zbiórkę publiczną, z osobami pragnącymi dany przedmiot kupić. Przy takich aukcjach może zajść konieczność rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych lub VAT, ewentualnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Taką interpretację na prośbę DGP potwierdza również Ministerstwo Finansów.

Resort wyjaśnił, że u podatnika, który sprzedaje rzeczy – poza działalnością gospodarczą - przed upływem pół roku od jego nabycia, powstaje przychód, który trzeba wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować PIT. Jednak – jak zastrzega MF – podatnicy w rocznym rozliczeniu podatkowym podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania faktycznie dokonane darowizny dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Darowizna może być przekazana zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej.

Odliczenie to uzależnione jest jednak od spełnienia dwóch przesłanek. Darowizna powinna być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. na pomoc społeczną, działalność charytatywną). Z kolei obdarowany musi być organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Reklama

Jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne odliczenie stosuje się pod warunkiem udokumentowania jej dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Zatem, jeśli przekazaliśmy pieniądze na WOŚP i będziemy chcieli je w PIT za 2010 rok odliczyć od dochodu, wpłaty należało dokonać na konto Orkiestry i zachować dowód przekazania takiej darowizny.

Ministerstwo potwierdziło również, że od umowy sprzedaży rzeczy w ramach WOŚP trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, według stawki 2-proc. obliczonej od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży ustalonej na dzień dokonania czynności. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na kupującym. Dla opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie ma znaczenia cel przeznaczenia środków ze sprzedaży. Zwolnione z podatku są umowy sprzedaży rzeczy, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł. Resort na koniec dodał, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT albo jest zwolniona z tego podatku.

Reklama
6 proc. – wynosi limit odliczenia od dochodu przekazanych w roku podatkowym darowiznCałe wyjaśnienie MF dla DGP o rozliczeniu podatkowym osób, które brały udział w WOŚP
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy innych niż wymienione w lit. a-c jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy o PIT dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Dochód ten podlega na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT rozliczeniu w zeznaniu rocznym.
Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie dokonanej darowizny dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, z tym że nie może ona przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT). Darowizna może być przekazana zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej.
Odliczenie to uzależnione jest jednak od spełnienia dwóch przesłanek. Darowizna powinna być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. na pomoc społeczną, działalność charytatywną). Obdarowany zaś musi być organizacją określoną w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne odliczenie stosuje się pod warunkiem udokumentowania jej dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (art. 26 ust. 7 ustawy o PIT).
Umowy sprzedaży rzeczy ruchomych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, według stawki 2 proc. obliczonej od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży ustalonej na dzień dokonania czynności. Obowiązek podatkowy i obowiązek zapłaty podatku ciąży wyłącznie na kupującym. Dla opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie ma znaczenia cel przeznaczenia środków z tytułu umowy sprzedaży. Zwolnione od podatku są umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł.
Nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo jest zwolniona z tego podatku.
W zakresie VAT można jedynie ogólnie poinformować, że brak pozwolenia na prowadzenie określonej działalności nie stanowi o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Istotne jest natomiast czy podmiot dokonujący sprzedaż był podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towaru i usług.