ŁUKASZ ZALEWSKI

Sądy dopuszczają do uczestnictwa w rozprawie doradców podatkowych, którzy posiadają pełnomocnictwo od innego doradcy. Kiedy doradcy mogą udzielać takiego pełnomocnictwa?

GRAŻYNA NASIEROWSKA*

Mogą, ale muszą to wyraźnie zastrzec w pełnomocnictwie, którego udziela strona. Należy mieć na uwadze, że w ustawie o doradztwie podatkowym nie zamieszczono żadnych przepisów dopuszczających udzielania dalszego pełnomocnictwa. Jednak z przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z samego prawa umocowanie do udzielania dalszego pełnomocnictwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 39 pkt 2). W mojej ocenie odrębnymi przepisami jest nie tylko ustawa o doradztwie podatkowym, ale także przepisy kodeksu cywilnego.

O czym zatem powinni pamiętać doradcy podatkowi, którzy chcą zastąpić innych doradców?

Przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o doradztwie podatkowym powinny być interpretowane w sposób mający na celu ochronę mocodawcy przed ustanawianiem dalszych pełnomocnictw bez jego zgody. Zatem, jeśli z dostarczonego do sądu pełnomocnictwa nie wynika możliwość ustanowienia substytucji, sąd wzywa substytuta do przedłożenia pełnomocnictwa od strony i z reguły odracza termin publikacji orzeczenia. Do sądu należy też każdorazowa ocena, czy przedłożone pełnomocnictwo jest prawidłowe, czy osoby, które podpisały pełnomocnictwo były uprawnione do ustanowienia pełnomocnictwa (np. w przypadku osób prawnych niezbędny jest aktualny odpis z KRS).