ROZMOWA

● Zawód biegłego rewidenta zostanie poddany nadzorowi publicznemu. Kiedy możemy się spodziewać powołania nowego organu, który będzie spełniał to zadanie?

– Planujemy, że do 30 czerwca przez ministra finansów zostaną powołani członkowie Komisji Nadzoru Audytowego. Utworzenie organu nadzoru jest obowiązkiem wynikającym z przepisów nowej ustawy z 7 maja 2009 r o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Wejdzie ona w życie 6 czerwca. Konieczność utworzenia nadzoru publicznego wynika także z Dyrektywy 2006/ 43/WE.

● Czy prace nad składem nowego organu już trwają?

– Tak, 26 maja w Ministerstwie Finansów odbyły się konsultacje z podmiotami wyznaczającymi swoich przedstawicieli do Komisji. Niebawem do tych podmiotów zostaną skierowane pisma z prośbą o desygnowanie do ministra finansów kandydatów na członków KNA.

● Komisja składać się będzie z dziewięciu osób. Jakie podmioty będą oni reprezentować?

– W Komisji będzie zasiadać po dwóch przedstawicieli ministra finansów, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Po jednym przedstawicielu będzie też miał minister sprawiedliwości, organizacja pracodawców oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przewodniczącym Komisji zostanie podsekretarz stanu w MF, natomiast jego zastępcą jedna z osób zaproponowanych przez KNF.

● 43 Dyrektywa zobowiązuje państwa Unii Europejskiej do zorganizowania skutecznego systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Jak polski ustawodawca rozwiązał tę kwestię?

– Komisja Nadzoru Audytowego będzie sprawowała nadzór również nad działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

● Jak ten nadzór będzie wyglądał w praktyce?

– Komisja będzie m.in. zatwierdzała uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w przypadkach określonych w ustawie. Jeżeli uchwały nie będą podlegały zatwierdzeniu, Komisja będzie mogła zaskarżać je do sądu administracyjnego, gdy naruszają przepisy prawa lub godzą w interes publiczny lub też mają znamiona pomyłki lub błędu.

Do zadań KNA będzie należało również zatwierdzanie rocznych planów kontroli, sporządzanych przez Krajową Komisję Nadzoru, kandydatów na kontrolerów oraz składów poszczególnych kontroli, dotyczących wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.