ROZMOWA z Elżbietą Chojna-Duch, wiceministrem finansów - Wiele uchwał przedkładanych Komisji Nadzoru Publicznego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów jest niezgodnych z prawem. Dlatego też organ nadzoru publicznego nie może ich zatwierdzić.
AGNIESZKA POKOJSKA
Komisja Nadzoru Audytowego – organ nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami – została powołana 5 czerwca. Jakie zadania obecnie są wykonywane przez KNA?
ELŻBIETA CHOJNA-DUCH*
Od momentu powołania Komisji odbyły się cztery posiedzenia plenarne. W ich trakcie KNA realizowała zadania nałożone nową ustawą o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649). Obecnie najpilniejsze jest zatwierdzenie uchwał Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – KIBR, które zgodnie z ustawą podlegają procedurze zatwierdzenia, a także sprawdzenie zgodności z prawem uchwał, które na mocy ustawy podlegają zaskarżeniu, jeżeli zawierają błędy lub niezgodności z prawem.
Czy wykonywanie tego zadania przebiega sprawnie?
Ustawa o biegłych rewidentach nakłada na KIBR obowiązek przekazania do KNA w terminie dwóch miesięcy wielu uchwał o charakterze systemowym. Są to m.in. regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów czy kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów.
Z uwagi na liczne wady zarówno pod względem formalnym, tj.: niezgodności z prawem, ale i niestarannie zredagowanych, opartych np. na nieobowiązującej ustawie, niejednolitym nazewnictwie, jak i merytorycznym – KNA przedstawiła zastrzeżenia do przedłożonych dokumentów.Jak w takich przypadkach postępuje Komisja?
Wielu z tych dokumentów KNA nie zatwierdziła lub uruchomiła procedurę ich zaskarżenia. Ponadto KIBR do tej pory nie przekazała uchwały dotyczącej krajowych standardów rewizji finansowej – czekamy na wyjaśnienia prezesa KIBR, dlaczego nie wykonano tego obowiązku. Mamy jednak nadzieję, że po rozwiązaniu tych problemów, które obecnie, przejściowo zdominowały prace KNA, będzie ona mogła skupić się na zadaniach o większej wadze i bardziej perspektywicznych.
Co jest priorytetem dla organu nadzoru publicznego?
Najpilniejszym zadaniem KNA jest – obok bieżącego nadzoru nad uchwałami samorządu biegłych rewidentów – konieczność stworzenia ram prawno-organizacyjnych oraz proceduralnych dla jego przyszłego funkcjonowania. KNA zamierza w najbliższym czasie rozpocząć przygotowania do planu działań na rok 2010, a także wyznaczyć cele długoterminowe. Rozumiem przez to sformułowanie docelowego kształtu nadzoru, jaki Komisja chciałaby zbudować do końca swojej kadencji w roku 2013.
Istotnym obszarem prac Komisji będzie z pewnością rozwój współpracy międzynarodowej z innymi organami nadzoru w związku z koncepcją tworzenia nadzoru publicznego w wymiarze globalnym.
Komisja rozważy także podjęcie w najbliższym czasie tematów w zakresie nadużyć i naruszeń prawa przez biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe, standaryzacji metod i technik badania sprawozdań w zakresie badania wiarygodności ustalonej wartości godziwej, nieprawidłowości w zakresie ujawnień w rocznych sprawozdaniach finansowych analizowanych pod kątem ich zgodności z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
* Elżbieta Chojna-Duch
wiceminister finansów. W latach 2002–2006 członek Komisji Egzaminacyjnej (przewodnicząca zespołu) ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Wewnętrznego