ROZMOWA

• Szykują się duże zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

- Tak. Niebawem projekty ustawy zmieniającej tę ustawę i ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną upublicznione. Jest dużo istotnych zmian, korzystnych dla podatników.

• Jakieś przykłady?

- Chcemy na przykład zmienić regulację w zakresie tzw. ulgi odsetkowej. Będzie ona miała bardziej elastyczną formę przemieszczania między bankami. Od kilku lat występuje wzrost zainteresowania refinansowaniem kredytów hipotecznych i korzystaniem z kredytów konsolidacyjnych. Rośnie więc liczba osób zmieniających bank na ten, który oferuje lepsze warunki kredytowe. Chcemy dać kredytobiorcom wolność wyboru, bez utraty ulgi.

• Co z ulgą meldunkową?

- Zostanie zlikwidowana.

• A co w zamian?

- Proponujemy ulgę podobną do tej, która obowiązywała do końca 2006 r., czyli nie będzie konieczności zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości, gdy podatnik w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskane ze sprzedaży środki na inne cele mieszkaniowe.

• Czy to będzie ulga identyczna, jak poprzednia?

- Nie, będzie miała inną formę, choć cel ten sam. Pieniądze będzie trzeba wydatkować w ciągu dwóch lat. Zwolnienie to jest bardziej poprawne z punktu widzenia legislacyjnego niż w obecnej wersji.

• Czy ulga meldunkowa sprawiła tyle problemów, że Ministerstwo Finansów chce się jej pozbyć?

- Nie. Ma zostać zniesiony od przyszłego roku obowiązek meldunku, więc ta ulga nie będzie miała racji bytu. Ulga meldunkowa rzeczywiście przysporzyła wielu problemów, jest kontrowersyjna ze względu na brak precyzyjności przepisów. Jednak głównym powodem jej likwidacji jest fakt, że stała się ona swoistą pułapką. Podatnicy unikają płacenia PIT zmieniając miejsce zameldowania, choć nie zawsze zamieszkania. Prawo umożliwia tworzenie fikcji i jego obejście, co narusza jego powagę.

• Co zmieni się w zakresie ulgi prorodzinnej?

- Chcielibyśmy, aby była odliczana proporcjonalnie, tzn. powiązana z miesiącami posiadania dzieci. Gdy dziecko rodzi się w grudniu, niezasadne wydaje się korzystanie z ulgi pełnej, na cały rok.

• Czy ulga na dziecko będzie poszerzona np. o rodziny zastępcze?

- Nad tą propozycją jeszcze pracujemy. Chcemy ulgę rozszerzyć o opiekunów prawnych. Jednak w tej materii muszą odbyć się jeszcze konsultacje z ekspertami prawa pracy. Jedną z podstawowych zasad publicznego prawa finansowego jest zasada jednego źródła finansowania ze środków publicznych. Dochód rodziny zastępczej pochodzi przecież także z budżetu publicznego.

• Czy ulga będzie przysługiwać rodzicom dzieci uczących się za granicą?

- Tak, jest taka propozycja.

• Czy podatnicy pracujący za granicą będą mogli w polskim PIT uwzględniać zagraniczne składki ubezpieczeniowe.

- Owszem, będą mieli taką możliwość.

• Czy przy rozliczeniach zagranicznych będą jeszcze jakieś zmiany?

- Wprowadzamy do ustawy przepis jednoznacznie stwierdzający, że podatnicy - małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w innych państwach członkowskich UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej (przynajmniej jedno z małżonków), a uzyskujący całość lub większość dochodu w Polsce, będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia PIT.

• Czy będą jakieś zmiany w zakresie mechanizmu przekazywania 1 proc. podatku?

- Sam mechanizm się nie zmieni. Chcemy natomiast zmienić sposób rozliczania tych wpłat. Chodzi o trzy miesiące na przekazanie pieniędzy przez urząd organizacjom i możliwość składania w tym czasie korekt zeznań przez podatników. Usprawniliśmy mechanizm przekazywania 1 proc. przez urzędy skarbowe.

• Jakie szczegóły?

- Chodzi m.in. o wprowadzenie obowiązku publikowania w wykazie organizacji pożytku publicznego poza ich nazwami i numerami KRS także rachunków bankowych. Proponuje się także uwzględnianie korekt zeznania podatkowego dokonanych w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla składania zeznań podatkowych, w sytuacji gdy z korekty wynika niższa kwota podatku należnego w stosunku do pierwotnie złożonego zeznania.

• Czy podatnik w zeznaniu będzie musiał wpisywać numer konta organizacji?

- Nie. Proponuje się, aby minister pracy i polityki społecznej w formie elektronicznej prowadził w Biuletynie Informacji Podatkowej taki wykaz, a organizacje pożytku publicznego byłyby zobowiązane do przekazywania jemu niezbędnych danych. Szczegóły będą znane po ostatecznym zaakceptowaniu proponowanych rozwiązań, zwłaszcza przez ministra pracy i polityki społecznej.

• Czy stawka PIT dla liniowców będzie zmniejszona do 18 proc., tak aby była tożsama z najniższą stawką skali PIT od 2009 roku?

- W obecnym projekcie takiej zmiany nie będzie. Nad zmianami wysokości stawek rząd będzie się zastanawiał później, obecnie są to regulacje merytoryczne, poprawiane w tym projekcie. Niewykluczone jednak, że takie zmiany będą w przyszłości wprowadzone.

• Ponoć są prowadzone analizy nad tym, ile wyniosłoby obniżenie wszystkich stawek podatkowych do 18 proc. Chodzi tu np. o CIT, podatek Belki. Czy to prawda?

- Tak. Na razie analizujemy koszty takiej operacji. Zmniejszenie wszystkich kategorii dotyczących osób fizycznych do 18 proc. to wstępnie obliczany koszt ok. 1,1 mld zł. Samo zmniejszenie zaś stawki CIT do 18 proc. to następne ok. 2 mld zł.

• Co zmieni się w CIT?

- Tu zmiany będą miały węższy zakres niż w PIT. Regulujemy w nim opodatkowanie funduszy inwestycyjnych. Musimy zrównać opodatkowanie funduszy krajowych i zagranicznych. Wymaga tego od nas prawo wspólnotowe. Dziś fundusze krajowe są zwolnione z podatku. Zagraniczne są opodatkowane. Opracowaliśmy rozwiązanie w tym zakresie, które idzie w kierunku utrzymania tego zwolnienia i jego upowszechnienia.

• Jakie zmiany w zakresie CIT są już gotowe?

- Liczne zmiany mające na celu uporządkowanie systemu.