Gmina, która o to spytała, tłumaczyła, że działania związane z utrzymaniem czystości i porządku należą do jej zadań własnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Wskazała także na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). Zobowiązuje ona gminy do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.
Gmina wyjaśniła, że oprócz usługi podstawowej, za którą pobiera od mieszkańców opłaty (obligatoryjne dla każdego mieszkańca), wykonuje również dodatkowe usługi polegające na odbieraniu zużytych opon, odpadów remontowo-budowlanych i wielkogabarytowych. Radni uchwalają za to dodatkową opłatę.