Uchwalona przez radnych dodatkowa opłata za odbiór odpadów komunalnych, takich jak zużyte opony, odpady remontowe i wielkogabarytowe, nie podlega opodatkowaniu VAT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Gmina, która o to spytała, tłumaczyła, że działania związane z utrzymaniem czystości i porządku należą do jej zadań własnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Wskazała także na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). Zobowiązuje ona gminy do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.
Gmina wyjaśniła, że oprócz usługi podstawowej, za którą pobiera od mieszkańców opłaty (obligatoryjne dla każdego mieszkańca), wykonuje również dodatkowe usługi polegające na odbieraniu zużytych opon, odpadów remontowo-budowlanych i wielkogabarytowych. Radni uchwalają za to dodatkową opłatę.
Gmina chciała się upewnić, że taka dodatkowa opłata ma charakter daniny publicznej i w związku z tym nie podlega VAT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Argumentem było to, że odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest zadaniem własnym gminy i jest dla niej obowiązkiem, którego nie wykonuje ona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jest to uzupełnienie podstawowego zadania gminy realizowanego na rzecz mieszkańców – stwierdził dyrektor KIS.
Dodał, że również określony w ustawie o utrzymaniu czystości charakter opłaty sugeruje zaliczenie jej do danin publicznych. Jest ona bowiem ustalana w sposób określony w ustawie i stanowi dochód gminy z przeznaczeniem na działania wykonywane w interesie publicznym.
Przypomnijmy, że problem opodatkowania opłaty za śmieci trafił w tym roku do Trybunału Konstytucyjnego. Pisaliśmy o tym „VAT od opłaty za śmieci trafił do Trybunału Konstytucyjnego” (DGP nr 105/2022). W tym przypadku jednak chodzi o opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone przez najemców i dzierżawców lokali komunalnych.
Organy podatkowe i sądy uważają, że gmina, wynajmując lokale komunalne, działa jak ich właściciel, a nie jako organ władzy publicznej.
Przeciwnego zdania są Gliwice, które skierowały w tej sprawie wniosek do TK. Trybunał nie rozpatrzył jeszcze tego wniosku. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.390.2022.2.APR