Wyrok dotyczył sprzedaży nieruchomości w przetargu. Warunkiem udziału w nim jest wniesienie wadium, co wynika m.in. z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Jest ono zwracane wszystkim, którzy nie zostali wybrani przez organizatora licytacji. W przypadku zwycięzcy jest ono zaliczane na poczet ceny lub przepada na rzecz sprzedającego, gdy nabywca bez usprawiedliwienia nie sfinalizuje umowy, co wynika z art. 704 kodeksu cywilnego i z art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, twierdziła, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wpłaconego wadium powstanie dopiero z chwilą zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Przywołała regulamin przetargu, zgodnie z którym wadium przepada na rzecz spółki, jeśli oferent uchyli się od zawarcia umowy. Dopóki więc taka umowa nie zostanie zawarta, dopóty nie można traktować wpłaty jako zaliczki na poczet nabycia nieruchomości – argumentowała. Nie jest to więc zdaniem spółki część zapłaty dokonanej przed dostawą towaru w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, a obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą zawarcia aktu notarialnego na podstawie reguły ogólnej, o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.