Dofinansowanie z resortu kultury, które otrzymuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska (SAiW) na wypłatę takich rekompensat, nie powinno być uwzględniane w podstawie opodatkowania VAT.
Chodziło o skutki nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639), która wdrożyła do polskiego prawa postanowienia unijnej dyrektywy 2006/115/WE z 12 grudnia 2006 r. Dodany został wtedy art. 28 ust. 4, zgodnie z którym twórcom przysługuje wynagrodzenie z tytułu użyczania „egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej, przez biblioteki publiczne”. Pieniądze przekazuje odpowiednie stowarzyszenie (od 9 czerwca 2016 r. jest to SAiW) na rzecz autorów, którzy wyrazili chęć ich otrzymywania. Dofinansowanie na wypłatę tych środków przekazuje stowarzyszeniu resort kultury.