Czy limit 42 000 zł dotyczy poszczególnych państw członkowskich? Czy jest to limit łączny, dotyczący całej sprzedaży stanowiącej wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość?

Czy limit 42 000 zł dotyczy poszczególnych państw członkowskich? Czy jest to limit łączny, dotyczący całej sprzedaży stanowiącej wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość?
Z art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT wynika zasada, że miejscem dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Stosowanie tej zasady wymaga od podatników rejestrowania się na potrzeby VAT w państwach członkowskich przeznaczenia lub korzystania z tzw. unijnej procedury OSS (określonej w art. 130a–130d ustawy o VAT).
W przypadku sprzedaży prowadzonej w niewielkim zakresie jest to uciążliwe i często niepraktyczne. Dlatego art. 22a ust. 1 ustawy o VAT przewiduje wyłączenie stosowania art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT, czego skutkiem jest opodatkowanie WSTO w państwie wysyłki. W przypadku towarów wysyłanych z Polski oznacza to opodatkowanie VAT w naszym kraju. Wyłączenie to ma zastosowanie, jeżeli spełnione są trzy warunki określone w art. 22a ust. 1 pkt 1–3 ustawy o VAT, tj.:
1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu – tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
2) towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
3) suma całkowitej wartości netto dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT (tj. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych), świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1; przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej (a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu) tylko na terytorium Polski wyrażona w złotych równowartość tej kwoty to 42 000 zł.
Odnośnie do ostatniego warunku wskazać należy, że limity kwotowe przewidywały również poprzednio obowiązujące przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (czyli istniejących do 30 czerwca 2021 r. odpowiedników WSTO). Jednakże:
1) limity te były odrębne dla poszczególnych państw członkowskich, zaś obecny limit jest limitem łącznym dla WSTO do wszystkich państw członkowskich;
2) limity te były znacznie wyższe od obecnego, tj. wynosiły 35 000 euro, 100 000 euro lub równowartość tych kwot w walucie danego państwa członkowskiego, np. określony przez Polskę limit obowiązujący przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju wynosił 160 000 zł;
3) dotyczyły wyłącznie dostaw towarów stanowiących sprzedaż wysyłkową, nie była uwzględniana wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych.
Jak widać, jedna ze zmian wprowadzonych od 1 lipca 2021 r. polega na tym, że obecnie limit jest łączny dla wszystkich państw członkowskich. A zatem limit w wysokości 42 000 zł jest limitem łącznym, tj. dotyczy wartości WSTO (oraz usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych) dokonywanych do wszystkich państw członkowskich.
Podstawa prawna
art. 22 ust. 1 pkt 1a, art. 22a, art. 28k ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243)