W związku z dokonywaniem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość podatnik zgłosił się do unijnej procedury OSS. Czy musi prowadzić jakąś dodatkową ewidencję?
Z początkiem lipca 2021 r. umożliwione zostało korzystanie przez podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) z unijnej procedury OSS (uregulowanej w Polsce w art. 130a–130d ustawy o VAT). Procedura ta umożliwia podatnikom rozliczanie VAT należnego w innych państwach członkowskich w jednym tylko państwie członkowskim, będąc w pozostałych państwach członkowskich zwolnionymi z obowiązku rejestracji VAT.
Podatnicy korzystający z unijnej procedury OSS mają obowiązek prowadzić ewidencję w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w art. 63c ust. 1 rozporządzenia 282/2011 (zob. art. 130d ust. 1 ustawy o VAT). W myśl tego przepisu ewidencja VAT na potrzeby procedury unijnej powinna zawierać:
 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi,
 • rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy,
 • datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów,
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty,
 • wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
 • zastosowaną stawkę VAT,
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty,
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług,
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze,
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu (w przypadku usług) albo informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy (w przypadku towarów),
 • wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.
Ponadto dostawcy, o których mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (czyli podatnicy dokonujący dostaw towarów stanowiących WSTO, których towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju), oraz podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 2 ustawy o VAT (czyli podatnicy świadczący na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi reklamowe, których miejsce świadczenia na podstawie art. 28k ust. 2 ustawy o VAT znajduje się na terytorium kraju), posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu tylko na terytorium kraju, są obowiązani prowadzić ewidencję, na podstawie której można określić łączną wartość dostaw dokonywanych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 22a ustawy o VAT, oraz świadczonych usług, o których mowa w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT. Taka ewidencja powinna zapewnić również wskazanie dostaw lub usług, w związku z którymi nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 lub art. 28k ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT (zob. art. 109 ust. 11a ustawy o VAT), przy czym przekroczenie tej kwoty nie zwalnia podatników z obowiązku prowadzenia przedmiotowej ewidencji. Obowiązek prowadzenia tej ewidencji ciąży również na podatnikach korzystających z unijnej procedury OSS.
A zatem w związku z dokonywaniem WSTO i korzystaniem z unijnej procedury OSS podatnik, o którym mowa, obowiązany jest prowadzić wskazane dwie ewidencje. Ewidencje te podatnik ma obowiązek prowadzić niezależnie od zwykłej ewidencji VAT, o której mowa art. 109 ustawy o VAT (przesyłanej drogą elektroniczną w ramach części ewidencyjnej pliku JPK_VAT).
Podstawa prawna
art. 22a ust. 1, art. 28k ust. 2, art. 109, art. 130d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163)
art. 63c ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE z 2011 r. L 77, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2019 r. L 313, s. 14)