Zwrócił uwagę na to, że elementy faktury wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy o VAT mają znaczenie dowodowe. Jeżeli zatem zostanie na niej wskazanych w osobnych pozycjach kilka różnych świadczeń, to może to sugerować, że przedmiotem transakcji było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno kompleksowe – wyjaśnił organ.
Spytał o to podatnik, który świadczy usługi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skład usługi wchodzą użyte materiały oraz robocizna. Materiały to części samochodowe wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a więc ich sprzedaż jest objęta mechanizmem podzielonej płatności. Mechanizm ten nie dotyczy natomiast usług serwisowych.
Podatnik poinformował, że na wystawianych fakturach wyszczególnia w osobnych pozycjach koszty robocizny i koszty materiałów. Uważał, że nawet jeżeli wartość użytych części samochodowych przekroczy 15 tys. zł brutto, to nie musi pisać na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”. Tłumaczył to tym, że zajmuje się świadczeniem usług serwisowych, a te nie podlegają obowiązkowemu MPP.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zarazem jednak zwrócił uwagę na to, że skoro przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa, to tylko ona powinna widnieć na fakturze jako przedmiot sprzedaży. Natomiast ewentualne materiały czy wartość robocizny (czyli wartość poszczególnych składowych danej usługi) może być umieszczona poza elementami obowiązkowymi faktury, jako elementy dodatkowe, np. w części informacyjnej tej faktury lub w osobnym dokumencie (np. w kosztorysie).
Podkreślił, że faktura jest dokumentem sformalizowanym, ma odzwierciedlać faktyczne, zaistniałe zdarzenie gospodarcze i nie może wprowadzać w błąd. Nie powinny więc na niej figurować, jako przedmiot sprzedaży, towary zużyte przy jej świadczeniu, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej sprzedaży, tylko elementem świadczenia kompleksowego. Umieszczenie na fakturze w osobnych pozycjach jako przedmiot sprzedaży kilku różnych świadczeń może sugerować, że przedmiotem sprzedaży było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno kompleksowe” – pouczył dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT